Årsmøte

Les alle årsmøtepapirene her

Årsmøte avholdes 28. februar kl 1800 på Røde Kors-huset i Lillestrøm.
.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop)
3. Godkjenner Årsmøte benkeforslag
4. Valg av møtedirigent
5. Valg av referent
6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
7. Valg av tre representanter til tellekorps
8. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet for 2023
a. Revidert årsregnskap 2023
b. Revisjonsberetning
9. Handlingsplan 2024
a. Budsjett 2024
10. Endring av lover for Skedsmo Røde Kors
11. Valg til styret i lokalforening
12. Valg av revisor
13. Valg av medlemmer til valgkomite
14. Styrets saker til behandling eller innkomne forslag
15. Utmerkelser og hedersbevisninger